جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,555,780 96.84 14,622,414 99.94 14,063,095 99.95 14,175,652 99.95
اوراق مشارکت 3,919 0.24 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,429 0.09 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 26,734 1.66 3,905 0.03 1,332 0.01 465 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 35,704 2.22 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -16,955 -1.06 4,779 0.03 5,293 0.04 6,546 0.05
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 748,729 46.6 6,969,265 47.63 6,829,311 48.54 6,842,498 48.25