ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خیابان مفتح شمالی- کوچه بخشی موقر- پلاک 12 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 خیابان مفتح شمالی- کوچه بخشی موقر- پلاک 12 88317679 بهزاد بهادری