دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 محمد رضا اميري 3,800 %38.00
2 شركت سرمايه گذاري ارزش پژوه 1,200 %12.00
3 علي شيخي 1,000 %10.00
4 فرهنگ قراگوزلو 1,000 %10.00
5 سجاد امیری 1,000 %10.00
6 پرويز عقيلي كرماني 1,000 %10.00
7 سيد حسين سليمي 1,000 %10.00