پذیره نویسی واحد های جدید به جای سود تعلق گرفته مقطع ٣١/٠٦/١٣٩٥

احتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه میرساند باتوجه به تقسیم سود این صندوق در مقطع ٣١/٠٦/١٣٩٥ به مبلغ هر واحد ٦٨.٤٥٩ ریال،لذا سرمایه گذارانی که تمایل دارند از محل سود تعلق گرفته اقدام به پذیره نویسی واحدهای جدید نمایند می توانند جهت ثبت درخواست خود به آدرس این صندوق مراجعه فرمایند.