پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

به اطلاع می رساند، به استناد ماده ١٧ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مدیر صندوق یا مدیر ثبت موظف است، در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. مگر در موارد استثناء که به استناد اساسنامه، به درخواست ضامن جبران خسارت یا سود و یا درخواست ضامن نقدشوندگی و نیز مدیر صندوق در صندوق های بدون ضامن نقدشوندگی صورت می گیرد.
   بدیهی است مدیر/ مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری می توانند به منظور محاسبة قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، در صورت تشخیص، نسبت به تعدیل قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق مطابق با دلایل مصرّح در دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری و ارائه مدارک و مستندات مربوطه و اعلام عمومی در تارنمای صندوق، اقدام لازم را معمول نموده که در این صورت امکان دریافت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری با قیمت های صدور و ابطال تعدیل شده توسط مدیر صندوق یا مدیر ثبت وجود خواهد داشت.