مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
نامه تایید سازمان بابت صورتجلسه امیدنامه ای مجمع : 1399/10/29 1400/03/02
صورتجلسه اساسنامه ای مجمع 1399/10/29بعد از تایید سازمان 1399/12/16
نامه موافقت سازمان با مجمع 1399/10/29 1399/12/16
صورتجلسه امیدنامه ای مجمع 1399/10/29 قبل از تایید سازمان 1399/12/16
صورتجلسه مجمع 1399/10/29قبل از تایید سازمان 1399/11/25
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1399/10/29 1399/10/29
آگهی دعوت به مجمع 1399/10/29 1399/10/15
صورتجلسه مجمع 1399/07/28 بعد از تایید سازمان 1399/08/21
نامه موافقت سازمان با مجمع 1399/07/28 1399/08/14
صورتجلسه مجمع 1399/07/28 قبل از تایید سازمان 1399/07/29
لیست حاضرین مجمع 1399/07/28 1399/07/28
آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1399/07/28 1399/07/14
نامه عدم تشکیل مجمع 1399/06/05 1399/06/17
لیست حاضرین مجمع 1399/06/05 1399/06/05
آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1399/06/05 1399/05/26
اطلاعیه مجمع مورخ 1399/05/19 1399/05/20
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/19 1399/05/19
صورتجلسه مجمع 1399/04/11 بعد از تایید سازمان 1399/05/12
نامه سازمان تایید صورتجلسه مجمع 1399/04/11 1399/05/07
صورتجلسه ( اصلاحی) مجمع 1399/04/11 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1399/05/01
صورتجلسه مجمع 1399/04/11 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1399/04/22
صورتجلسه مجمع 1399/04/11 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه ای) 1399/04/22
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/11 1399/04/11
آگهی دعوت به مجمع 1399/04/11 1399/04/01
آگهی دعوت به مجمع 1399/03/27 1399/03/17
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1398/10/08) 1398/12/11
نامه موافقت سازمان با مصوبات اساسنامه ای مجمع مورخ 1398/10/08صندوق بانک خاورمیانه 1398/12/11
نامه موافقت سازمان با مصوبات امیدنامه ای مجمع مورخ 1398/10/08صندوق بانک خاورمیانه 1398/12/11
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه ای) 1398/12/06
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1398/11/27
نامه موافقت سازمان با تمدید فعالیت صندوق مجمع مورخ 1398/10/08 1398/11/27
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1398/11/06
صورتجلسه مجمع 1398/10/08صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1398/11/06
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/08 1398/10/08
آگهی دعوت به مجمع 1398/10/08 1398/09/26
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1398/03/13) 1398/04/26
نامه موافقت سازمان با مصوبات امیدنامه ای مجمع مورخ 1398/03/13 صندوق بانک خاورمیانه 1398/04/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/13 صندوق خاورمیانه 1398/03/13
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/13 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/03/04
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/11/24
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/11/24
نامه موافقت سازمان با مصوبات صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/23 1397/11/24
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1397/10/23) 1397/11/21
نامه موافقت سازمان با مصوبات امیدنامه ای مجمع مورخ 1397/10/23 1397/11/16
نامه موافقت سازمان با مصوبات اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/10/23 1397/11/16
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/11/07
صورتجلسه مجمع 1397/10/23صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/11/07
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/10/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/10/23 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/10/05
تایید تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/04/24 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/07/02
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1397/04/24) 1397/06/27
تایید تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/04/24 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/20
صورتجلسه مجمع 1397/04/24صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/04/31
صورتجلسه مجمع 1397/04/24صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/04/31
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق خاورمیانه 1397/04/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق : 1397/04/12
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه (مجمع مورخ 1396/08/21) 1396/09/25
نامه موافقت سازمان با مصوبات تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/08/21 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1396/09/20
نامه موافقت سازمان با مصوبات تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1396/09/04
صورتجلسه مجمع 1396/08/21 صندوق قبل از تایید سازمان ( تغییرات امید نامه ) 1396/08/27
صورتجلسه مجمع 1396/08/21 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1396/08/24
صورت اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه مورخ 1396/08/21 1396/08/21
آگهی دعوت به مجمع عمومی صندوق مورخ 1396/08/21 1396/08/09
گزارش عملکرد حسابرسی شده برا دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/23
آگهی روزنامه رسمی تغیرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/09/15 صندوق 1396/02/09
صورت جلسه مجمع 1395/09/15 صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1395/12/22
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع 1395/09/15 1395/12/08
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع 1395/09/15 1395/12/08
صورت جلسه مجمع مورخ 15/09/1395 بعد از تایید سازمان بورس اوراق بهادار (امیدنامه) 1395/11/09
صورت جلسه مجمع مورخ 15/09/1395 بعد از تایید سازمان بورس اوراق بهادار 1395/11/09
صورت جلسه مجمع 1395/09/15 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1395/09/22
صورت جلسه مجمع 1395/09/15 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1395/09/22
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه مورخ 1395/09/15 1395/09/15
آگهی روزنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق مورخ 1395/09/15 1395/09/06
صورتجلسه مجمع 15/06/1395 قبل از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/06/21
یست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه مورخ 1395/06/15 1395/06/15
آگهی روزنامه برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 15/06/1395 1395/05/31
تایید سازمان بورس بورس اوراق بهادار مبنی بر تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/04/09
آگهی روزنامه تصویب تغییر کارمزد متولی صندوق 1395/03/11
تصویب تغییر کارمزد متولی صندوق توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1395/03/08
صورت جلسه مجمع مورخ 17/12/1394 بعد از تایید سازمان بورس اوراق بهادار 1395/02/25
صورت جلسه مجمع 17/12/1394 قبل از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 1394/12/24
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه مورخ 1394/12/17 1394/12/17
آگهی روزنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق مورخ 17/12/1394 1394/12/08
صورت جلسه مجمع 1393/10/08صندوق بعداز تایید سازمان 1393/10/23
صورت جلسه مجمع عمومی صندوق خاورمیانه 1393/10/08 1393/10/16
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه مورخ 1393/10/08 1393/10/08
آگهی روزنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق 1393/10/07
صورت جلسه مجمع 21/04/1393با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییرات امید نامه) 1393/06/30
صورت جلسه مجمع 21/04/1393با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییرات اساسنامه) 1393/06/30
آگهی روزنامه و صورت جلسه مجمع صندوق قبل از تایید سازمان 1393/05/04
صورتجلسه مجمع موسس 1393/05/04
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه مورخ 1393/04/21 1393/04/23