صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
پرتفو ماهانه منتهی به : 1400/02/31 1400/03/05
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/12/30حسابرسی شده 1400/02/25
گزارش صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/12/30حسابرسی شده 1400/02/25
گزارش پرتفوی ماهانه 31 فروردین 1400 1400/02/06
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/12/30حسابرسی نشده 1400/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/02/04
پرتفو ماهانه منتهی به : 1399/12/30 1400/01/08
پرتفو ماهانه بهمن ماه منتهی به : 1399/11/30 1399/12/10
پرتفو ماهانه دی ماه منتهی به : 1399/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/09/30حسابرسی نشده 1399/10/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
پرتفو ماهانه آذر ماه منتهی به : 1399/09/30 1399/10/13
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه آبان 1399 1399/09/09
گزارش عملکرد حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به 1399/06/31 صندوق مشترک بانک خاورمیانه 1399/09/05
صورت هاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به 1399/06/31 صندوق مشترک بانک خاورمیانه 1399/09/05
پرتفو ماهانه منتهی به : 1399/07/30 1399/08/05
گزارش صورتهای مالی سالانه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/07/29
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/07/29
پرتفو ماهانه منتهی به : 1399/06/31 1399/07/08
پرتفوی ماهانه مرداد 1399 1399/06/04
گزارش صورت وضعیت پرتفو منتهی به 1399/04/31 1399/05/07
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1399/03/31حسابرسی نشده 1399/04/25
گزارش صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1399/03/31حسابرسی نشده 1399/04/25
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/07
گزارش صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی شده 1399/03/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 1399/03/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1399 1399/02/03
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/02/03
گزارش صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1399/02/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن 1398 1398/12/03
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/11/02
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به : 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/10/02
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1398/06/31 1398/09/03
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 1398/09/03
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/09/02
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/08/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1398/06/31 1398/07/29
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/07/01
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/06/02
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/05/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به : 1398/03/31 1398/04/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به : 1398/03/31 1398/04/29
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/04/02
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1397/12/29 1398/03/13
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1397/12/29 1398/03/13
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/03/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1397/12/29 1398/02/07
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1398/01/07
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 (اصلاحی) 1397/12/13
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/12/08
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/11/08
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به : 1397/09/30 1397/10/26
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/10/04
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/09/06
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/08/28
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/08/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 مهر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/08/07
صوتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/07/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/07/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/07/09
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/06/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/05/07
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به : 1397/03/31 1397/04/30
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی9 ماهه منتهی به : 1397/03/31 1397/04/30
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/04/05
گزارش پورتفوی ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/03/06
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/03/02
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/25
گزارش پورتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/02/09
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1397/01/08
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه 1396/12/06
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک خاورمیانه 1396/11/23
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک خاورمیانه 1396/11/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:1396/09/30 1396/10/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:1396/09/30 1396/10/26
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 1396/08/17
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 1396/08/15
صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31/6/96 1396/07/27
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 31/6/96 1396/07/27
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 31/3/96 1396/05/01
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 31/3/96 1396/05/01
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/24
گزارش عملکرد حسابرسی شده برا دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/02/23
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی6 ماهه منتهی به:1395/12/30 1396/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 1395/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:1395/09/30 1395/10/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به: 30/09/1395 1395/10/18
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی 1395/06/31 1395/08/23
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی 31/06/1395 1395/08/23
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق برای سال مالی منتهی 31/06/1395 1395/08/02
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای سال مالی منتهی 31/06/1395 1395/08/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی 9 ماهه منتهی 31/03/1395 1395/04/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی 9 ماهه منتهی 31/03/1395 1395/04/30
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی 1394/12/29 1395/03/04
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی 1394/12/29 1395/02/25
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 1394/12/29 1395/01/31
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:1394/09/30 1394/10/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:1394/09/30 1394/10/28
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به:1394/06/31 1394/09/03
گزارش عملکردحسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به :1394/06/31 1394/08/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به:31/06/1394 1394/07/26
گزارش عملکردحسابرسی نشده صندوق برای سال مالی منتهی به :1394/06/31 1394/07/25
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به:1394/03/31 1394/04/31
گزارش عملکردحسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی 9 منتهی به :1394/03/31 1394/04/31
گزارش عملکردحسابرسی شده صندوق برای دوره مالی ششماهه منتهی به :1393/12/29 1394/02/30
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به:1393/12/29 1394/02/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به:1393/12/29 1394/02/01
گزارش عملکردحسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی ششماهه منتهی به :1393/12/29 1394/01/31
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:1393/09/30 1393/10/30
گزارش عملکردصندوق برای دوره 3 ماهه منتهی به:30/09/1393 1393/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماه و 26 روزه منتهی به:31/06/1393 1393/08/24
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماه و 26 روزه منتهی به:31/06/1393 1393/08/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماه و 26 روزه منتهی به:31/06/1393 1393/07/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماه و 26 روزه منتهی به:31/06/1393 1393/07/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 3 ماه و 26 روزه منتهی به: 1393/03/31 1393/04/22
صورتهای مالی برای دوره مالی3ماه و 26 روزه منتهی به 31/03/1393 1393/04/21
گزارش عملکردحسابرسی شده صندوق برای دوره مالی 26 روزه منتهی به : 29/12/1392 1393/02/30
صورتهای مالی و گزارش حسابرسی برای دوره مالی 26 روزه منتهی به 29/12/1392 1393/02/22
گزارش عملکردحسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی منتهی به : 29/12/1392 1393/02/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به: 29/12/1392 1393/02/03