اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/21
کل خالص ارزش دارائی ها 13,796,101,735,727 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 17,366,322 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 17,366,322 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 17,489,762 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 794,417

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

سبدگردان اميد نهايت نگر

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیر ثبت:

كارگزاري نهايت نگر

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، حميدرضا ترحمي هرندي، سمانه دهقان منكابادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود