بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 188,064 92.37 275,874 96.57 319,713 96.72 320,911 95.19
اوراق مشارکت 5,326 2.62 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,937 0.95 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 742 0.36 2,420 0.85 2,742 0.83 7,729 2.29
سایر دارایی ها 7,538 3.7 7,387 2.59 8,095 2.45 8,475 2.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,483 54.26 136,851 47.9 154,414 46.71 147,475 43.75