جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 230,461 92.93 755,489 92.01 924,026 91.01 1,036,679 93.85
اوراق مشارکت 4,702 1.9 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,712 0.69 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,788 1.12 40,745 4.96 51,700 5.09 31,664 2.87
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,540 2.64 10,047 1.22 12,752 1.26 6,314 0.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 120,989 48.78 225,114 27.42 342,078 33.69 414,964 37.57