جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,373,354 96.29 14,625,876 99.91 14,558,329 99.92 14,106,593 99.97
اوراق مشارکت 3,976 0.28 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,450 0.1 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 27,101 1.9 5,913 0.04 7,084 0.05 930 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 36,874 2.59 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -16,539 -1.16 7,958 0.05 4,084 0.03 3,009 0.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 659,829 46.26 6,876,619 46.97 6,815,330 46.78 6,810,465 48.27