جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 204,578 92.91 461,035 96.4 469,646 97 504,186 96.86
اوراق مشارکت 4,953 2.25 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,802 0.82 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,028 0.47 3,925 0.82 3,899 0.81 8,062 1.55
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,838 3.56 13,299 2.78 10,613 2.19 8,298 1.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 116,289 52.81 207,628 43.41 202,511 41.83 217,807 41.84