جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 220,566 93 618,522 93.56 762,178 93.79 882,668 88.49
اوراق مشارکت 4,769 2.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,736 0.73 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,107 0.89 27,186 4.11 25,935 3.19 84,398 8.46
واحد صندوق
سایر دارایی ها 7,263 3.06 9,586 1.45 7,769 0.96 6,333 0.63
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 121,484 51.22 251,111 37.98 300,043 36.92 333,992 33.48