جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 279,020 90.17 1,614,053 81.47 2,399,956 73.33 2,772,982 82.15
اوراق مشارکت 4,561 1.47 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,661 0.54 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 13,651 4.41 283,194 14.29 704,961 21.54 459,361 13.61
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 8,388 2.71 67,655 3.41 136,495 4.17 136,391 4.04
سایر دارایی ها 2,159 0.7 16,296 0.82 31,377 0.96 6,872 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 137,126 44.31 580,333 29.29 991,709 30.3 1,125,120 33.33