بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 193,622 92.51 353,078 95.08 396,871 94.58 439,340 95.38
اوراق مشارکت 5,162 2.47 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,878 0.9 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 925 0.44 5,494 1.48 8,073 1.92 9,481 2.06
سایر دارایی ها 7,713 3.69 12,773 3.44 14,670 3.5 11,789 2.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 112,387 53.7 166,495 44.84 181,047 43.15 201,957 43.85