بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 184,749 92.18 209,021 97.17 240,506 97.5 254,862 95.1
اوراق مشارکت 5,484 2.74 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,994 0.99 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 674 0.34 724 0.34 1,600 0.65 4,051 1.51
سایر دارایی ها 7,530 3.76 5,369 2.5 4,565 1.85 9,088 3.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 109,346 54.56 106,164 49.35 119,590 48.48 132,449 49.42