بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت كارگزاري بورسيران 1,600 %16.00
2 شركت سرمايه گذاري صنايع ايران 1,200 %12.00
3 شركت سرمايه گذاري ارزش پژوه 1,200 %12.00
4 علي شيخي 1,000 %10.00
5 فرهنگ قراگوزلو 1,000 %10.00
6 محمد رضا اميري 1,000 %10.00
7 رضا سلطانزاده 1,000 %10.00
8 سيد حسين سليمي 1,000 %10.00
9 پرويز عقيلي كرماني 1,000 %10.00