اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/18
کل خالص ارزش دارائی ها 509,148,687,937 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,004,803 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,004,803 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,076,740 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 101,732

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

امير صالحي ، احمد احمدآبادي، نرگس نبوي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود